ANBI gegevens

De stichting tracht door het werven van monumentale kerken in de provincie Zeeland te groeien naar een grote monumentale organisatie waardoor de monumentale kerken op een proefessionele wijze in stand gehouden kunnen worden en waarbij de vrijwillgers lokaal betrokken bij het beheer ervan, ervoor zorgen dat de kerk een plaats in de samenleving blijft houden.

Het onderhoud van de monumentale kerken vraagt om veel financiële middelen. Naast rijkssubsidies en subsidies van provincie en gemeenten zijn ook de exploitatie opbrengsten en de bijdragen van donateurs en schenkingen uit legaten van groot belang om alles te kunnen bekostigen.

De Stichting Oude Zeeuwse kerken is aangemerkt als culturele ANBI-instelling. Daardoor zijn donaties, giften, schenkingen en legaten aftrekbaar voor de belasting. Naast de normale fiscale aftrekbaarheid voor ANBI stichtingen kan ook gebruik gemaakt worden van de fiscale faciliteiten die de zogenaamde Geefwet biedt, in de vorm van extra aftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Rsin nummer: 008792768

Omtrent de bestuurssamenstelling, de bezoldiging van de bestuursleden en het beleidsplan wordt naar de home pagina verwezen.

Jaarrekening